Algemene Voorwaarden Ground Yourself

Artikel 1 - Defenities

1.1 Ground Yourself: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Ground Yourself" de eenmanszaak Ground Yourself van Esther Verloop.

1.2 Therapeut(/coach/docent): De persoon die (offline en/of online) behandeling, lessen, coaching  en/of workshops namens Ground Yourself verzorgd. 

1.3 Client(/coachee/cursist): De persoon die (offline en/of online) behandeling, lessen, coaching en/of workshops afneemt bij Ground Yourself.

1.4 Samenwerkingspartner: De persoon of het bedrijf die diensten afneemt bij Ground Yourself.

1.5 Diensten: De door Ground Yourself te verlenen diensten zoals beschreven op www.groundyourself.nl.

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Ground Yourself en Client of Samenwerkingspartner op grond waarvan Ground Yourself aan Client Diensten verleent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Ground Yourself en op alle met Ground Yourself gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Samenwerkingspartner gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Client en Samenwerkingspartner gaan deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van het bedrijf. Client/Samenwerkingspartner kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Ground Yourself is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Client/Samenwerkingspartner de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Ground Yourself tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Ground Yourself zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Ground Yourself en Client komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van groundyourself.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Client via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Ground Yourself heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Client te weigeren.

Artikel 4 – Toegankelijkheid online systemen

4.1 Ground Yourself verleent aan Client een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de online Systemen. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Client niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-toegang te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Client mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen persoonlijke activiteiten.

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht online/offline diensten

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Client tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Client, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Ground Yourself en Client zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Client (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Client onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Ground Yourself haar activiteiten staakt of liquideert.

5.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 – Rechten en plichten Ground Yourself

6.1 Ground Youself spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn 

6.2 Ground Youself behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en online Systemen. Ground Yourself zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en online Systemen inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 Ground Yourself kan de Diensten en/of online Systemen mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten/inhoud bevatten. Modules die aan nieuwe clienten tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Client gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Ground Yourself.

6.4 Ground Yourself verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Clienten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Ground Yourself. Tenzij Client aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Client gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7 – Rechten en plichten Client

7.1 Client verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.

7.2 Client is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Client dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Client worden gevraagd tijdens het registratieproces. Client dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Ground Yourself door te geven.

7.4 Client dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Ground Yourself mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Client bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen op de online/offline Systemen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op online/offline Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h)  alle aanwijzingen van Ground Yourself die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Ground Yourself zich het recht voor haar verplichtingen jegens Client op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Ground Yourself tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 – Abonnementen en prijzen

8.1 Door Ground Yourself opgegeven of met Ground Yourself overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn voor consumenten inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Door Ground Yourself opgegeven of met Ground Yourself overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn voor bedrijven exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.3 Ground Yourself is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Client met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.4 Indien Client niet akkoord wenst te gaan met een door Ground Yourself kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Client gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Ground Yourself genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde geld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.5 Client komt met betrekking tot de betaling van het abonnement en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Client mag de betaling van het abonnement of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.6 Indien Ground Yourself een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Client de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Ground Yourself geldende regeling.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Het abonnement wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van het abonnement dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 Ground Yourself heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Client, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Client na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Client naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Ground Yourself bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Client tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Ground Yourself heeft ten alle tijden het recht de toegang tot online/offline Systemen uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Client dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Ground Yourself.

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Ground Yourself staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Client op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Ground Yourself geleverde dienst, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Ground Yourself.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Client opgeslagen informatie op de systemen van Ground Yourself, gebreken als gevolg van handelingen van Client zelf of van andere clienten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Client.

10.3 Client dient de geleverde dienst meteen na aanschaf en activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Client het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Client contact met Ground Yourself opnemen via de contactpagina op de website. Client krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Ground Yourself. Indien het geschil van Client gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Client niet op. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Ground Yourself ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Ground Yourself.

11.2 Het is Client niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Client niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Client verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Ground Yourself is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Client of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Ground Yourself jegens Client, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Client op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Client zal Ground Yourself en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Client van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Ground Yourself is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Ground Yourself (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Ground Yourself is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Ground Yourself
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Client benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
h) door Ground Yourself onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Ground Yourself afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Client het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Ground Yourself tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Ground Yourself door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Client heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Ground Yourself gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Ground Yourself verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Ground Yourself te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Ground Yourself verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Ground Yourself verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Ground Yourself is Ground Yourself niet aansprakelijk. Client vrijwaart Ground Yourself tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Ground Yourself.

Artikel 15 – Privacy

15.1 Ground Yourself respecteert de privacy van Client. Ground Yourself zal de persoonsgegevens van Client verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Ground Yourself is in te zien. Client stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Client is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ground Yourself aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Client onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Ground Yourself is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Client verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.